Geolociranje korisnika sistema

Upravljanje putem lokacije jednog ili više korisnika

Geofencing funkcija omogućava korisniku ABB-free@home® sistema da pokrene akciju, odnosno omogućava sistemu da izvrši neku komandu bazirano na geografskoj lokaciji korisnika, ili tačnije rečeno mobilnog uređaja koji korisnik upotrebljava za interakciju sa sistemom.

Da pojednostavnimo, potrebno je definisati zamišljenu "ogradu" oko Vašeg stana ili kuće, i definisati akciju koja se dešava kada izađete iza te "ograde", ili drugu akciju kada ulazite u prostor koji je "ograđen". Ovaj prostor ne mora biti nužno lokacija gde se nalazi Vaš pametan stan ili pametna kuća, već to može biti bilo koja geografska lokacija, kao na primer Vaša kancelarija, omiljeni restoran ili bilo koji drugi prostor.

Na primer, kada odlazite od Vaše pametne kuće ili od pametnog stana, i udaljite se za više od 500 metara, sistem može da isključi sva svetla u Vašoj kući i prilagodi sistem grejanja na štedljivi režim rada. Takođe, kada se vraćate kući, sistem može da uključi svetlo dobrodošlice ili otvori garažna vrata.

Sistem nema ograničenje u broju "ograda" koje možete definisati, pa je moguće definisati različite lokacije. Primera radi, u jednom sistemu možete imati lokaciju "Kuća 500 metara" koja vrši komande kada napustite kuću za više od 500 metara, drugu loakciju "Kuća 2.000 metara", "Kancelarija" i slično.

Ukoliko postoji više korisnika, sistem ih prepoznaje odvojeno pa moze da razlikuje da je Korisnik1 unutar zamišljene ograde, a Korisnik2 vam te ograde, i bazirano na toj informaciji da izvrši određenu radnju. Primera radi, neće isključiti sva svetla u Vašem sistemu pametnog stana ili pametne kuće ukoliko je neko od korisnika u stanu ili kući.

© 2020 Jedna mala firma doo. Sva prava zadržana | Dizajn W3layouts.